Regulamin sklepu internetowego rowerowysam.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE i DEFINICJE

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym rowerowysam.pl zwanym dalej “Sklepem Internetowym” jest firma STINA JUSTYNA SIEMAK z siedzibą w Szczytnie Lipowa Góra Wschodnia 18/10, 12-100 Szczytno,  posiadająca nr NIP: 745-174-29-60 oraz nr statystyczny REGON: 280470409. Adres korespondencyjny: Rowerowy SAM ul. 1 Maja 40/b, 12-100 Szczytno.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.rowerowysam.pl

3. Niniejszy Regulamin określa:

 • procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży,
 • zmianę i czas realizacji zamówienia,
 • prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,
 • sposoby zapłaty, ceny,
 • warunki dostawy towarów,
 • pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,
 • procedurę składania reklamacji,
 • zasady ochrony danych osobowych,
 • zasady rejestracji w sklepie,
 • warunki techniczne,
 • postanowienia końcowe.

4. Podstawowe definicje:

Dni robocze: oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca– oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze

Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

Sklep lub Sklep Internetowy: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.rowerowysam.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu

Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

5. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@rowerowysam.pl, telefonicznie – dzwoniąc na numer: 695 715 474. Aktualne godziny działania zamieszczone na stronie www.rowerowysam.pl.

6. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.

7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie z witryny po zamieszczeniu zmienionego regulaminu równoznaczne jest ze zgodą użytkownika na te zmiany.

8. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży.

II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.

2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego „Kupuję i płacę”.

3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy.

4. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienie w potwierdzającej wiadomości e-mail. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.

III. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta lub wysłanie emaila na adres sklep@rowerowysam.pl.

2. Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania Kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

3. Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki Kupującemu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. O dostępności towaru informują statusy podane przy każdym produkcie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia (w panelu klienta) i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

5. Zamówione towary, których nie mamy w magazynie wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia. W przypadku zmiany lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia, klient zostaje poinformowany o opóźnieniu w dostawie. W takiej sytuacji może zgodzić się na nowy termin dostarczenia przesyłki lub odstąpić od umowy.Składając zamówienie należy pamiętać, że:
Termin otrzymania przesyłki= czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

6. Produkty w dziale wyprzedaż są w ograniczonej ilości. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto, na każdy zakupiony towar wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT.

8. Sprzedający dostarczy Kupującemu przedmiot sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: wiadomością e-mail, na adres: sklep@rowerowysam.pl, w formie pisemnej, na adres Stina Justyna Siemak ul. 1 Maja 40b, 12-100 Szczytno lub adres korespondencyjny: Rowerowy Sam, ul. 1 Maja 40/b, 12-100 Szczytno.

3. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór oświadczenia, w postaci formularza reklamacji/zwrotu został umieszczony na witrynie Sklepu Internetowego.

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego adres e-mail.

5. Konsument lub Przedsiębiorca Inadywidaualny ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego z prawa odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

9. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

V. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

 • płatność z góry:
 1. przelewem w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, w formie dowolnego przelewu bankowego lub pocztowego, na rachunek bankowy właściciela Sklepu

2.  poprzez wpłaty na rachunki bankowe udostępnione poprzez serwis Tpay.

 • płatność przy odbiorze:
 1. za pobraniem – kurier Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej przynosząc przesyłkę pobiera kwotę w takiej wysokości, jaka była zatwierdzona przy składaniu zamówienia lub mniejszej, jeśli przesyłka nie zawiera wszystkich zamawianych produktów, a została wysłana na prośbę kupującego,

2. Oferta sklepu internetowego nie jest tożsama z ofertą sklepu stacjonarnego: ceny produktów i usług mogą się różnić.

VI. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

1. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu w wybrany przez Niego sposób: przesyłką kurierską, priorytetową przesyłką pocztową lub za pośrednictwem paczkomatów Inpost.

2. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

3. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu Internetowego.

4. Koszt przesyłki zamówienia o wartości mniejszej niż 499 zł ponosi kupujący. Zamówienia opłacone z góry i o wartości równej i większej 499 zł są wysyłane firmą kurierską na koszt Sklepu Internetowego.

5. Aktualne ceny przesyłek podane są na stronie www.rowerowysam.pl. W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 25 kg koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie.

6. Sposób przesyłki oraz jej koszty nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

1. W trakcie realizacji zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu zamówienia.

2. Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie paragonu fiskalnego dołączonego do przesyłki lub faktury VAT dołączonej do przesyłki (na życzenie).

3. Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora – o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Internetowym w celu uzyskania zastępczego dowodu zakupu.

4. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż rowerów, wysyłanych kupującym w następującym stanie: rower zostaje złożony w kartonie w taki sposób, że zdjęte jest przednie koło, odkręcone pedały, skręcona w bok lub zdjęta kierownica.

5. W razie zakupu roweru w stanie, o którym mowa w pkt. 5 kupujący zobowiązany jest do jego montażu we własnym zakresie, wg instrukcji dostarczonej z rowerem przez Sklep Internetowy. Zalecane jest wykonanie lub sprawdzenie poprawności montażu przez profesjonalny serwis rowerowy. Odpowiedzialność za szkody wywołane wadliwym montażem roweru ponosi kupujący.

VIII. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.

3. Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się ze sprzedającym pod adresem sklep@rowerowysam.pl., w celu ustalenia terminu wezwania kuriera po odbiór przesyłki.

4. Reklamowany towar wysyłany jest od reklamującego za pośrednictwem kuriera współpracującego ze sklepem i na koszt sklepu rowerowysam.pl

5. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu. Jeżeli kupujący zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych do reklamacji powinna zostać załączona karta gwarancyjna (o ile została dołączona do produktu). Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.

7. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

8. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.

9. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Opisu tego można i należy również dokonać podczas składania reklamacji z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.

10. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.

11. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.

12. Reklamowany towar jest odsyłany Kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

IX. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.

3. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń

5. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe rowerów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

X. INFORMACJE PODSTAWOWE i WARUNKI TECHNICZNE

1. Dane sprzedawcy do kontaktu z klientem: adres 12-100 Szczytno ul. Lipowa Góra Wschodnia 18/10 , adres poczty elektronicznej: sklep@rowerowysam.pl

2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
1) Sklep Internetowy,
2) Opiniowanie (komentowanie),
3) Konto.

3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

8. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.

3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą

4. Umowa zawierana jest między Klientem, a Stina Justyna Siemak. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dowodu zakupu.

5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

8. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

9. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszystkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronach www.rowerowysam.pl

11. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Regulamin sklepu internetowego rowerowysam.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE i DEFINICJE

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym rowerowysam.pl zwanym dalej “Sklepem Internetowym” jest firma STINA JUSTYNA SIEMAK z siedzibą w Szczytnie przy ul. Solidarności 2/39, 12-100 Szczytno,  posiadająca nr NIP: 745-174-29-60 oraz nr statystyczny REGON: 280470409. Adres korespondencyjny: Rowerowy SAM ul. 1 Maja 40/b, 12-100 Szczytno.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.rowerowysam.pl

3. Niniejszy Regulamin określa:

 • procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży,
 • zmianę i czas realizacji zamówienia,
 • prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,
 • sposoby zapłaty, ceny,
 • warunki dostawy towarów,
 • pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,
 • procedurę składania reklamacji,
 • zasady ochrony danych osobowych,
 • zasady rejestracji w sklepie,
 • warunki techniczne,
 • postanowienia końcowe.

4. Podstawowe definicje:

Dni robocze: oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca– oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze

Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

Sklep lub Sklep Internetowy: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.rowerowysam.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu

Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

5. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@rowerowysam.pl, telefonicznie – dzwoniąc na numer: 695 715 474. Aktualne godziny działania zamieszczone na stronie www.rowerowysam.pl.

6. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.

7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie z witryny po zamieszczeniu zmienionego regulaminu równoznaczne jest ze zgodą użytkownika na te zmiany.

8. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży.

II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.

2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego „Kupuję i płacę”.

3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy.

4. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienie w potwierdzającej wiadomości e-mail. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.

III. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta lub wysłanie emaila na adres sklep@rowerowysam.pl.

2. Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania Kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

3. Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki Kupującemu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. O dostępności towaru informują statusy podane przy każdym produkcie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia (w panelu klienta) i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

5. Zamówione towary, których nie mamy w magazynie wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia. W przypadku zmiany lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia, klient zostaje poinformowany o opóźnieniu w dostawie. W takiej sytuacji może zgodzić się na nowy termin dostarczenia przesyłki lub odstąpić od umowy.Składając zamówienie należy pamiętać, że:
Termin otrzymania przesyłki= czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

6. Produkty w dziale wyprzedaż są w ograniczonej ilości. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto, na każdy zakupiony towar wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT.

8. Sprzedający dostarczy Kupującemu przedmiot sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: wiadomością e-mail, na adres: sklep@rowerowysam.pl, w formie pisemnej, na adres Stina Justyna Siemak ul. Solidarności 2/39, 12-100 Szczytno lub adres korespondencyjny: Rowerowy Sam, ul. 1 Maja 40/b, 12-100 Szczytno.

3. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór oświadczenia, w postaci formularza reklamacji/zwrotu został umieszczony na witrynie Sklepu Internetowego.

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego adres e-mail.

5. Konsument lub Przedsiębiorca Inadywidaualny ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego z prawa odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

9. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

V. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

 • płatność z góry:
 1. przelewem w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, w formie dowolnego przelewu bankowego lub pocztowego, na rachunek bankowy właściciela Sklepu

2.  poprzez wpłaty na rachunki bankowe udostępnione poprzez serwis Tpay.

 • płatność przy odbiorze:
 1. za pobraniem – kurier Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej przynosząc przesyłkę pobiera kwotę w takiej wysokości, jaka była zatwierdzona przy składaniu zamówienia lub mniejszej, jeśli przesyłka nie zawiera wszystkich zamawianych produktów, a została wysłana na prośbę kupującego,

2. Oferta sklepu internetowego nie jest tożsama z ofertą sklepu stacjonarnego: ceny produktów i usług mogą się różnić.

VI. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

1. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu w wybrany przez Niego sposób: przesyłką kurierską, priorytetową przesyłką pocztową lub za pośrednictwem paczkomatów Inpost.

2. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

3. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu Internetowego.

4. Koszt przesyłki zamówienia o wartości mniejszej niż 499 zł ponosi kupujący. Zamówienia opłacone z góry i o wartości równej i większej 499 zł są wysyłane firmą kurierską na koszt Sklepu Internetowego.

5. Aktualne ceny przesyłek podane są na stronie www.rowerowysam.pl. W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 25 kg koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie.

6. Sposób przesyłki oraz jej koszty nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

1. W trakcie realizacji zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu zamówienia.

2. Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie paragonu fiskalnego dołączonego do przesyłki lub faktury VAT dołączonej do przesyłki (na życzenie).

3. Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora – o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Internetowym w celu uzyskania zastępczego dowodu zakupu.

4. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż rowerów, wysyłanych kupującym w następującym stanie: rower zostaje złożony w kartonie w taki sposób, że zdjęte jest przednie koło, odkręcone pedały, skręcona w bok lub zdjęta kierownica.

5. W razie zakupu roweru w stanie, o którym mowa w pkt. 5 kupujący zobowiązany jest do jego montażu we własnym zakresie, wg instrukcji dostarczonej z rowerem przez Sklep Internetowy. Zalecane jest wykonanie lub sprawdzenie poprawności montażu przez profesjonalny serwis rowerowy. Odpowiedzialność za szkody wywołane wadliwym montażem roweru ponosi kupujący.

VIII. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.

3. Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się ze sprzedającym pod adresem sklep@rowerowysam.pl., w celu ustalenia terminu wezwania kuriera po odbiór przesyłki.

4. Reklamowany towar wysyłany jest od reklamującego za pośrednictwem kuriera współpracującego ze sklepem i na koszt sklepu rowerowysam.pl

5. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu. Jeżeli kupujący zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych do reklamacji powinna zostać załączona karta gwarancyjna (o ile została dołączona do produktu). Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.

7. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

8. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.

9. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Opisu tego można i należy również dokonać podczas składania reklamacji z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.

10. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.

11. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.

12. Reklamowany towar jest odsyłany Kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

IX. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.

3. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń

5. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe rowerów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

X. INFORMACJE PODSTAWOWE i WARUNKI TECHNICZNE

1. Dane sprzedawcy do kontaktu z klientem: adres 12-100 Szczytno ul. Solidarności 2/39, adres poczty elektronicznej: sklep@rowerowysam.pl

2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
1) Sklep Internetowy,
2) Opiniowanie (komentowanie),
3) Konto.

3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

8. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.

3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą

4. Umowa zawierana jest między Klientem, a Stina Justyna Siemak. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dowodu zakupu.

5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

8. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

9. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszystkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronach www.rowerowysam.pl

11. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.