POLITYKA PRYWATNOŚCI

sklepu rowerowego rowerowysam.pl.

Administratorem strony internetowej www.rowerowysam.pl jest firma STINA Justyna Siemak, adres: 12-100 Szczytno, ul. Solidarności 2/39.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: sklep@rowerowysam.pl

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  • Administrator – STINA Justyna Siemak, adres: 12-100 Szczytno, ul. Solidarności 2/39
  • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.rowerowysam.pl.
  • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktu (tj. adres e-mail, imienia oraz telefonu kontaktowego) przetwarzane są w celu podjęcia akcji zawartej w formularzu.

Ponadto Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na udostępnione na stronie adresy Administratora lub telefonicznie poprzez kontakt z udostępnionymi na stronie numerami telefonów.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest formularz lub zrealizowania żądania zawartego w skierowanym do niego e-mailu wysłanego na udostępniony na stronie adres/adresy lub zrealizowania żądania zawartego w rozmowie telefonicznej. Administrator uzyskane w ten sposób dane osobowe przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ponadto Administrator będzie przetwarzał pozyskane dane osobowe:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) w celu kierowania treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Administratora polega na przesyłaniu do Użytkownika treści marketingowych w okresie świadczenia na rzecz Użytkownika usług, drogą elektroniczną, pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Użytkownik wyraziła zgodę,

c) w celu kierowania treści marketingowych na podstawie uzyskanej zgody Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

d) w celu kierowania do Użytkownika newslettera, na co Użytkownik wyrazi zgodę podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

e) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

f) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

g) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora -art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne – za wyjątkiem danych przetwarzanych w celu określonym w pkt 3 lit b), c), d) i f) – w celu realizacji umów zawieranych z Użytkownikiem. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych do zawarcia lub realizacji umów jest brak możliwości zawierania umów.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich. Natomiast odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:

a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b) podmioty świadczące na rzecz STINA Justyna Siemak usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

c) operatorzy pocztowi i kurierzy,

d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie do czasu zrealizowania akacji, do którego przeznaczony jest formularz lub do momentu zrealizowania żądania zawartego w skierowanym do niego e-mailu. W przypadku gdy:

  • dane osobowe przetwarzanych są w celu zawarcia i wykonania umów – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów,
  • dane osobowe przetwarzane są w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych w okresie realizacji umów zawartych z Użytkownikiem – do czasu zakończenia realizacji Umów
  • dane osobowe przetwarzane są w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych na podstawie zgody – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
  • dane osobowe przetwarzane są w celu kierowania do Użytkownika newsletters na podstawie zgody – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
  • dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przez okres wymagany właściwymi przepisami,
  • dane osobowe są przetwarzane do celów analitycznych i statystycznych – do czasu zakończenia realizacji Umów,
  • dane osobowe są przetwarzane na w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed tymi roszczeniami – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Administrator będzie profilował pozyskane dane osobowe Użytkowników.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Administrator przywiązuje szczególną wagę do kwestii zachowania Państwa prywatności i ochrony Państwa danych osobowych. Jako administrator danych dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam Państwo udostępnili. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, prawo wniesienia sprzeciwu (do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po jego likwidacji do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Realizację praw może nastąpić m.in. za wykorzystaniem kontaktu poprzez adres e-mail: sklep@rowerowysam.pl

Administrator wykorzystuje na stronie www pliki cookies (tak zwane ciasteczka) tj. niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. laptopie, tablecie, czy innym urządzeniu mobilnym typu smartphone). Pliki Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Jednocześnie informujemy iż w takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator podkreśla niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, iż stosuje technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony poprzez kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są parowane z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

przez firmę: STINA Justyna Siemak

Czym są pliki cookies?

Wyraz Cookies oznacza “ciasteczko”. Jest to mały plik tekstowy, który witryna internetowa zapisuje w przeglądarce użytkownika, podczas przeglądania zawartości strony internetowej.W plikach Cookies mogą być przechowywane informacje o przeglądarce użytkownika, potrafią rozpoznać rodzaj urządzenia użytkownika oraz inne dane ułatwiające korzystanie z zasobów witryny internetowej. Z reguły Cookies zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika oraz indywidualny numer.

Do czego używamy plików Cookies?

Pliki te są używane w celu dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika oraz do sprawniejszego korzystania z witryny. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają ulepszyć zawartość strony.

Jakich plików Cookies używamy?

Są dwa rodzaje plików Cookies: sesyjne i stałe.

Sesyjne (trwające określony czas) są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy pliki Cookies zawierają dane użytkownika?

Dane osobowe przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji przez użytkownika. Tego rodzaju dane są zakodowane (zaszyfrowane) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W jaki sposób usunąć pliki Cookies?

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych w podstawowych ustawieniach dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu użytkownika. Ustawienia te można zmienić w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub za każdym razem informować użytkownika o ich przesłaniu.

Szczegółowe dane dotyczące obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

Ograniczenia w stosowaniu plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.